Štatút súťaže RS4 Giveaway 2019

Reklamnú súťaž „RS4 Giveaway 2019“ organizuje spoločnosť PLUSHCREW s.r.o. so sídlom Chalupkova 2256/14, Poprad 058 01, IČO: 52 100 341 (ďalej ako „organizátor“). Súťaž sa riadi pravidlami uvedenými v tomto štatúte (ďalej len „štatút“), ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže.

Predmet výhry: Audi RS4 Avant r.v.: 2006 4.2 FSI PLSHCRW design, VIN: WUAZZZ8E37N901977

Doba trvania súťaže je od 26.4.2019 do 25.8.2019. Počas tejto doby si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v pravidlách súťaže.

Propagácia súťaže a oznámenie o trvaní súťaže sa uskutoční prostredníctvom sociálnych sietí, ako aj prostredníctvom propagácie na internetovej stránke organizátora.

Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá splní podmienky/pravidlá súťaže, a ktorá zároveň nie je vylúčená z účasti na súťaži niektorým z ustanovení pravidiel súťaže (ďalej len ako „účastník" alebo „súťažiaci“). Do súťaže bude zapojený každý, ktorý nakúpi tovar na stránke pluscrew.sk a to v hodnote minimálne 10 Eur v jednotlivom nákupe. V prípade, že zákazník nakúpi v jednotlivom nákupe za napr. 76,60 Eur, bude zapojený do súťaže o automobil 7x. Hodnoty jednotlivých nákupov sa nedajú kombinovať.

Príklad: ak bude hodnota 1. nákupu konkrétneho zákazníka 27,60 Eur dňa XX.YY.2019 a 2. resp. ďalší nákup v hodnote 14,50 Eur dňa ZZ.WW.2019, je takýto klient zaradený do súťaže 3x.Hodnota nákupu je síce spolu 42,10 Eur, no vstupy sa prideľujú na základe hodnoty jednotlivých uzavretých nákupov. Ak by bola táto hodnota dosiahnutá v jedinom uzatvorenom nákupe, klient je zaradený do súťaže 4x. Výška poštovného sa nezapočítava do ceny nákupu.

Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, no v prípade výhercu mladšieho než 18 rokov bude výhra odovzdaná jeho zákonnému zástupcovi. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi súťaže, k zmluvnému partnerovi súťaže a k iným osobám, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s organizovaním súťaže a osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane takáto vylúčená osoba, výhra nebude odovzdaná a ak už aj bola odovzdaná, je táto osoba povinná výhru vrátiť organizátorovi bezodkladne na základe písomnej výzvy organizátora, resp. nahradiť organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry.

Pri žrebovaní výhercov bude zúčastnený notár, ktorý bude dohliadať na priebeh žrebovania a taktiež následne odobrí jeho výsledok a spôsob prevedenia. Žrebovať sa bude v priestoroch autobazáru PLUSH prvý septembrový týždeň (presný dátum bude uvedený na web stránke www.plushcrew.sk alebo na fan-stránke na Facebooku).

Odovzdanie výhry: Organizátor výhercu kontaktuje a výherca bezodkladne po tom, ako mu bolo oznámené, že vyhral, najneskôr však do siedmich pracovných dní je povinný oznámiť organizátorovi svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu. Organizátor si pred odovzdaním výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá výhru vyhráva. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o odovzdaní výhry. Organizátor odovzdá výhru výhercovi, resp. jeho zákonnému zástupcovi po predchádzajúcej dohode po oznámení výhry